เกี่ยวกับเรา

"วิชาดี มีทักษะ ใฝ่ธรรมมะ สามัคคี มีวินัย"
วบธ.สมุย

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.): ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.): ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ติดต่อ สอบถาม