ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา :       วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย

ชื่อภาษาอังกฤษ :     Samui College of Business Administration and tourism

ที่ตั้ง :                       12/2 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140

โทรศัพท์ :                077-954014 โทรสาร : 077-954014

Website :                www.scbt.ac.th

E-mail :                   svcsamui@hotmail.com

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย  ได้แก่

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประเภทวิชาและสาขา ดังนี้

พ.ศ. 2558       เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

                        สาขางานโรงแรม (ทวิภาคี)

พ.ศ. 2561       เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

                        สาขางานโรงแรม (ปกติ)

                    เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                        สาขางานการท่องเที่ยว (ปกติ)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

รับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 มีประเภทวิชาและสาขา ดังนี้

พ.ศ. 2558       เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

                        สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)