ข้อมูลอาคารสถานที่

เนื้อที่ของสถานศึกษา   พื้นที่ทั้งหมด  8 ไร่   2  งาน   43  ตารางวา

มีรายละเอียดดังนี้

1.อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง

2.อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง

3.บ้านพักครู