ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ระดับอำเภอ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยทำความร่วมมือกับเทศบาลนครเกาะสมุย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนำความรู้ทางด้านทฤษฎี อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระได้ และมุ่งให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุย มีฐานะเป็นเทศบาลนคร กำลังพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีประชากรท้องถิ่น ประมาณ 60,000 คน และมีประชากรแฝงประมาณ 300,000 คน มีเพียงสถาบันการศึกษากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จึงมีความสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน และรองรับการเปิดอาเซียน โดยได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ