ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

 “วิชาดี     มีทักษะ    ใฝ่ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย”

    วิชาดี         การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียนห้องสมุดจากครู อาจารย์นอก  สถานศึกษา  และแหล่งวิทยาการต่างๆให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและความรู้เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพตลอดจน   การดำรงชีวิต

    มีทักษะ       การฝึกความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษา ฝึกฝน หาความชำนาญในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและ   การดำรงชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข

    สามัคคี       การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมา สู่สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง

     มีวินัย       การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษารู้ บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สู่สากล

3. การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

4. การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน          

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

อัตลักษณ์

บริการดี มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

สถานศึกษาคุณธรรม นำวิชาชีพ