ฝ่าย/งาน

ฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ
 • กิจกรรมภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • การให้บริการของงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  • การขอใช้บริการงานแนะแนว
  • ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 • ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
 • ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ และการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
  • ชุดปฏิบัติการอาหาร
  • ชุดสูทองค์การวิชาชีพ
  • ชุดฝึกงานของศิลปกรรม
 • ข้อบ่งชี้การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา
 • นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ