แผนกวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
  • สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม